Konkurs

Do kogo skierowany jest konkurs EKO-projekty?

Konkurs kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich. Nauczyciel zakłada zespół projektowy składający się z min. 2 uczniów, a maksymalnie z 10 uczniów oraz opcjonalnie dodatkowego nauczyciela, który wraz z nim będzie prowadził zespół. Założycielem zespołu jest nauczyciel, który założył i zarejestrował zespół.

Zespół projektowy może prowadzić każdy nauczyciel szkoły średniej, niezależnie od nauczanego przedmiotu.

Tak. Założyciel zespołu może być założycielem dowolnej ilości zespołów.

Nie. Uczeń może być członkiem tylko jednego Zespołu.

W ramach jednej szkoły może zostać zgłoszona dowolna liczba zespołów.

Jeden zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

Jeden zespół składa się z nauczyciela prowadzącego tzn. Założyciela zespołu oraz minimum 2, a maksymalnie 10 uczniów. Zespół może zaprosić do projektu maksymalnie jednego dodatkowego nauczyciela wspierającego projekt.

Projekt może stanowić dodatkowe działanie do istniejącego projektu ekologicznego lub nową ulepszoną formułę ale tematem pracy nie może być praca/projekt już istniejący. Takie projekty można natomiast opisać w odpowiednim miejscu w formularzu zgłoszeniowym aby otrzymać dodatkowe punkty.

W celu przesłania pracy należy się zalogować na konto utworzone podczas rejestracji szkoły i zespołu, wypełnić formularz, załączyć odpowiednie pliki i przesłać pracę klikając przycisk WYŚLIJ.

Konkurs trwa od dnia 30.11.2021 do 11.05.2022, przy czym rejestracja zespołów oraz zgłoszenia przyjmowane są od 30.11.2021 do 24.03.2022. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 11.05.2022.

Praca konkursowa zgłoszona do konkursu nie może przekraczać objętości 50 MB i powinna zostać sporządzona w jednym z formatów: PDF PPT, ODP, PPTX. Dodatkowym elementem pracy konkursowej jest wypełnienie formularza w którym znajdują się:

 • opis pracy konkursowej (do 1000 znaków ze spacjami),
 • cel główny pracy konkursowej (do 500 znaków ze spacjami),
 • planowany termin realizacji pracy konkursowej nie dalej niż do 30.06.2023 r.,
 • określenie spodziewanych rezultatów

Oddzielnym plikiem, który musi zostać dołączony do pracy konkursowej jest budżet realizacji projektu sporządzony według wzoru dostępnego na koncie zespołu projektowego.

Dodatkowo, ale nie obligatoryjnie można dołączyć informacje o projekcie realizowanym na rzecz ochrony środowiska który co najmniej ¾ członków Zespołu zrealizowała w okresie nie późniejszym niż 12 miesięcy od dnia zgłoszenia Pracy Konkursowej.

Tak. Budżet realizacji projektu powinien zostać sporządzony według wzoru dostępnego na koncie Zespołu. Powinien on określać koszty narzędzi i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Budżet nie może przekraczać kwoty 50.000 zł.

Komisja ocenia Prace Konkursowe stosując następujące kryteria: innowacyjność, kreatywność, stopień oddziaływania na środowisko naturalne, zaangażowanie uczniów w realizację projektów opisanych w ramach Pracy Konkursowej, rzetelność analizy i opracowania planu, zgodność z tematyką i celami Konkursu, oryginalność, estetyka oraz styl wykonania Pracy Konkursowej, kompletność Pracy Konkursowej i projektu przewidzianego w jej ramach.

Za poszczególne elementy pracy konkursowej przyznawane są punkty:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego – 10 pkt.,
 • przygotowanie budżetu – 10 pkt.,
 • przygotowanie prezentacji – do 70 pkt,
 • sprawozdanie z poprzedniego projektu – 10 pkt.

Rejestracja/konto/logowanie

Zespół oraz szkołę rejestruje nauczyciel- założyciel Zespołu. Dokonuje tego na stronie eko-czynni.pl w zakładce zarejestruj/zaloguj lub na stronie głównej eko-czynni.pl klikając załóż konto i zarejestruj swoją szkołę.

Założenie konta równoznaczne jest z zarejestrowaniem szkoły i zespołu. W tym celu należy podać następujące informacje:

 • nazwę szkoły,
 • adres szkoły (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy, województwo),
 • adres e-mail założyciela Zespołu, który będzie stanowił również login,
 • hasło dostępu do konta Zespołu,
 • imię i nazwisko Założyciela,
 • numer telefonu Założyciela,
 • nazwę Zespołu

Po poprawnej rejestracji na podany adres e-mail wysłany zostanie mail potwierdzający rejestrację i założenie konta.

Logowanie na konto zespołu możliwe jest w zakładce zarejestruj/zaloguj na stronie eko-czynni.pl

W celu weryfikacji należy skontaktować się mailowo na adres podany w zakładce kontakt na stronie eko-czynni.pl

Patronat honorowy:

Patronat:

Patronat medialny:

Organizator: